NATURGAS

Allmänt om naturgas

Naturgas är ett samlingsnamn för en blandning av gaser, främst är det lätta kolväten som metan. Naturgas är ett fossilt bränsle, alltså inte förnybart i ett mänskligt tidsperspektiv. Naturgasen rankas som den tredje viktigaste energikällan, och utgör cirka 20 procent av den globala energiförsörjningen.

Egenskaper

Här kommer ett urval av egenskaper som karaktäriserar naturgas:

  • Har 30-40 % mindre koldioxidutsläpp vid förbränning än bensin och dieseloljor.
  • Naturgas har en större påverkan på "växthuseffekten" än koldioxid, beroende på andelen metan.
  • Naturgas är osynlig och luktfri.
  • Vid -162 grader Celsius övergår naturgas från gas till flytande form.
  • Är lättare än luft.
Produktion

Naturgas utvinns ur fickor i jordskorpan, vilket kan vara både på land och havsbottnar. Antingen sker utvinningen som en biprodukt vid oljeutvinning eller från egna gasfyndigheter. Det hittas alltjämt nya naturgasfyndigheter, det är främst ny borrteknik som möjlig gjort denna utveckling, i och med att det går att borra djupt ned i jordskorpan för hitta fälten.
De länder som har den största produktionen av naturgas är Ryssland, USA, Kanada och Iran.

Efterfrågan

Under 2012 var efterfrågan på naturgas 3 435 miljarder kubikmeter, vilket var en ökning med 2 procent mot året innan. Det är främst värme- och kraftverk som använder naturgas, de står för den största efterfrågan med en andelen av ca. 40 %.
Industrin står för ca. 24 % av användningen.
Traditionellt har gasen främst använts till uppvärmning av bostadshus och vid affärsverksamhet vilket idag står för ca. 22 % av gaskonsumtionen.
Transportsektorn förutspås bli en sektor där naturgasen kommer att få en ökad betydelse och dess andel under 2011 låg på ca 7 %.
De största förbrukarna av naturgas är USA, Ryssland, Iran och Kina.

Marknadsutveckling

Produktionsutveckling

Naturgas andelen av världens energiförsörjning har ökat sedan 1973, från 16 % till att 2011 motsvara 21,3 %. Produktionen har stadigt ökat från 1 226 bcm (miljarder kubikmeter) 1973 till 3 435 bcm under 2012, vilket motsvarar en ökning av ca. 280 % på 39 år.

Prisutveckling

Prisutvecklingen på naturgas skiljer sig något beroende på vilken marknad man väljer att handla på.

Mellan 1992 och 2008, innan finanskrisen, så är trenden lika för kursutvecklingen på marknaderna i Japan, Tyskland och USA. Då priset var lägst i USA och högst i Japan.

Efter 2008 års prisnedgång skiljer sig kursutvecklingen för de tre marknaderna. Japan har haft en kraftig prisökning de senaste 4 åren.

På den Tyska marknaden fortsatte nedgången till 2010, till 2011 gick priset kraftigt upp, men uppgången avtog något ram till 2012.

Priset i USA ökade marginellt till 2010 och har därefter sjunkit. Prisutvecklingen i USA kan bero på att tillgångarna av naturgas vida överstiger efterfrågan och därav kan de erbjuda ett lägre pris på gasen jämfört med övriga delar av världen.

Sökbar prisutveckling

Priset är i US Dollars (amerikanska dollar) per mmBtu (one Million Metric British Thermal Unit).
En mmBtu motsvarar cirka 1GJ (Giga Joule).

Länkar

På följande länkar hittar ni ytterligare information om naturgas: