OLJA

Allmänt om olja

Olja, vilket vi i följande fall menar råolja, även kallat petroleum. Råolja tillhör gruppen fossila bränslen. Beroende på vart råoljan produceras så klassificeras den olika. Två vanliga typer av råolja är WTI (West Texas Intermediate) vilket kännetecknar nordamerikans olja, och Brent blandning vilket utgör 15 oljetyper från fält i Brent och Ninian systemen i Nordsjön.

Egenskaper

Här kommer ett urval av egenskaper som karaktäriserar olja:

  • Har en stor volymutvidgningskoefficient, desto högre temperatur produkten har desto större volym får den.
  • Vid raffinering "omvandlas" petroleum till bland annat, bensin, diesel och eldningsoljor.
  • Är en blandning av hundratals olika kolväten.
  • Är en vätska som skiftar i färg mellan gult och svart.
Produktion

Utvinning av olja sker vanligtvis genom oljeborrning i oljefält. Fälten kan finnas på både land och under havsbotten.
Den största oljeproducenten under 2012 var Saudiarabien med en produktion på 544 Mt vilket motsvarade 13,1 % av världsproduktionen, följt av Ryssland med 12,6 % och USA 9,3 %.
Mellanöstern svarade för ca. en tredjedel av världsproduktionen 2012. Den största exportören av olja under 2012 var Saudiarabien med 353 Mt.

Efterfrågan

Det är främst transportsektorn som står för efterfrågan på olja genom drivmedel som bensin och diesel, vilket motsvarade 62,3 % av världens oljekonsumtion under 2012. Ett annat användningsområde är som eldningsolja.
Det är utan tvekan USA som är den största oljeimportören, under 2012, med 500 Mt följt av Kina med en import på 251 Mt.

Marknadsutveckling

Produktionsutveckling

Oljans andelen av världens energiförsörjning har minskat sedan 1973, från 46 % till att 2011 motsvara 31,5 %. Produktionen har dock ökat från 2 869 Mt (Miljoner ton) 1973 till 4 142 Mt under 2012, vilket motsvarar en produktionsökning på 144 %.

Prisutveckling

Oljepriset påverkas starkt över hur de stora ekonomierna utvecklas, som USA och Kina, vid ekonomiska nedgångar tenderar efterfrågan på olja att minska och vice versa.
Världsmarknadspriset påverkas även av vad som händer i de oljeproducerande länderna, exempelvis om de ökar eller minskar produktionen, regeringsskiften, instabilitet, eller krig etc.

Råoljepriset hade under perioden 1991 till 2000 marginella kurssvängningar.

Från 2000 till 2008 skedde en kraftig prisutveckling från ca 30 USD/fat till strax över 130 USD/fat innan finanskrisen slog till.

Finanskrisen fick oljepriset att rasa till ca. 50 USD/fat under början av 2009.

Från 2009 och fram till idag har råoljepriset återhämtat sig något till att idag, årsskiftet 2013/14, ligga och pendla mellan 90-100 USD/fat.

Sökbar prisutveckling

Priset är i US Dollars (amerikanska dollar) per fat (Barrel).
Ett fat motsvarar 159 liter.


Länkar

På följande länkar hittar ni ytterligare information om olja: